Tagarchief: binnenrestauratie

Voortgang t/m maart 2017

Zoals de vorige maand reeds vermeld zijn de in december ingediende stukken, door de gemeente op 3 januari voor advies doorgestuurd naar de rijksdienst voor cultureel erfgoed en de welstandscommissie. Deze instanties hebben begin maart opnieuw negatief geadviseerd en de inhoudelijke onderbouwing naast zich neergelegd. Dit in verband met de aantasting van de monumentale waarde door de betonvloer.

Eind februari zijn de burgemeester en wethouder uitgenodigd om e.e.a. te bespreken en hebben we het belang van de voortgang en een egale vloer benadrukt. Er is begrip getoond voor de situatie en men kan de adviezen naast zich neerleggen en alsnog een betonvloer vergunnen

Voordat de wethouder een besluit neemt, heeft hij contact opgenomen met de rijksdienst. Inmiddels heeft de wethouder aangegeven ook nog in gesprek te willen met een vertegenwoordiger van de rijksdienst in Fryslân, waarna er pas een definitief besluit genomen zal worden.

Het is een zeer traag en langdurig proces waardoor de voortgang volkomen stilligt. De restauratiecommissie zal via proberen om via de gemeenteraad aandacht te vragen voor de besluitvorming.

Door de provincie is een subsidie toegewezen voor het interieur van €10.000. Er blijft nog veel geld nodig voor de financiering van de restauratie.

Het College van kerkrentmeesters

Voortgang interne restauratie

De interne restauratie is inmiddels gestart. Het sloopwerk is gedaan en de asbest verwijderd. De herenbanken en de preekstoel zijn verwijderd en naar de restaurateur gebracht. Er is gestart met het vernieuwen van de lambrisering en binnenkort worden de door houtrot aangetaste delen van de trekbalken vervangen, zodat daarna de stukadoor zijn
werk kan aanvangen.

Helaas is de vergunning voor het aanbrengen van de betonvloer afgewezen. De gemeente Dantumadiel heeft hierin het advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed overgenomen. De onder de vloer gevonden zerken, kelders en estriken wil men in hun huidige staat bewaren en dienen onaangeroerd te blijven en in de toekomst benaderbaar. Daarom stelt men een nieuwe houten vloer voor. Er volgt binnenkort een gesprek met de Rijksdienst om toch tot een oplossing te komen om het hoogteverschil te verminderen en de kerk beter toegankelijk te maken (met het oog op bijvoorbeeld minder validen of rouwdiensten). Daarbij streven we naar een duurzamere oplossing dan een houten vloer welke een beperkte levensduur heeft, geen
isolatiemogelijkheden heeft en het verwarmen van de kerk ingewikkeld maakt. De Rijksdienst onderkent wel het nut van een egale vloer.

Daarnaast is er wel akkoord gegeven om het aantal banken terug te brengen tot 4 onder elke kraak. Voor het stoelenplan zullen binnenkort 4 proefstoelen geleverd worden, zodat een aantal gemeenteleden een advies kan verstrekken over het beste zitcomfort. Tenslotte vragen wij een plaats in uw gebed in de voortgang van het werk in de kerk. Zowel en met name in geestelijke zin maar we mogen onze noden in materiële zin eveneens bij onze Heere brengen.

Voortgang restauratie

Inmiddels is de aannemer gestart met de binnenrestauratie. Het asbest is verwijderd uit de consistorie en de kraak. De preekstoel en de lambricering zijn voor herstel naar de werkplaats gebracht.

De vergunning voor de betonvloer is nog niet verstrekt. De gemeente dantumadiel is van mening dat er een houten vloer moet komen en de grafstenen onder deze vloer onaangeroerd moeten blijven liggen. Hierdoor blijven we met hoogteverschil in de kerk zitten en zullen er opnieuw 20 cm hoge opstappen blijven bestaan. De restauratiecommissie beraad zich met de architect en de adviseur van de oude friese kerken over het vervolg.